Archives

Categories

  • Inga kategorier

Villkor för Holm Banks online-självbetjäningsmiljöer för kreditprodukter

DEFINITIONER

Användarvillkor är de aktuella villkoren för användning av Självbetjäning.

Banken betyder Holm Bank AS.

Instruktioner är de instruktioner som Banken ger via Självbetjäning för att använda Självbetjäningsmiljöerna.

Integritetspolicy är det dokument som beskriver Bankens procedur för hantering av kunddata. Integritetspolicyn är tillgänglig på Bankens webbplats.

Kund är en privatperson som använder Holm Banks Självbetjäning i enlighet med Bankens villkor.

Lösenord betyder alla säkerhetskoder som används av Kunden för hans/hennes identifiering eller för att bekräfta hans/hennes transaktioner med Tjänsten.

Självbetjäning betyder Bankens onlinemiljöer, inklusive Bankens mobilapp och webbplats, som är utformade för Bankens Kunder för att de ska kunna använda och hantera de kreditprodukter som erbjuds av Banken samt utföra andra operationer som bestäms av Banken.

Självbetjäningsavtal betyder det rättsliga förhållande som etableras mellan Kunden och Banken när Kunden bekräftar sitt samtycke till Användarvillkoren.

Tjänst betyder banktjänster som tillhandahålls av Banken.

Tjänsteavtal är ett kreditavtal som ingåtts mellan Banken och Kunden och det kreditrelaterade kortavtalet som ingåtts mellan betaltjänstleverantören och Kunden.

Transaktion betyder är ansökan, slutande, genomförande, ändring och uppsägning av ett avtal, utbyte av information och användning av varje annan tjänst som tillhandahålls av Banken eller en tredje person.

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1. Användarvillkoren reglerar Kundens och Bankens rättigheter och skyldigheter i samband med användning av Självbetjäning. Användarvillkoren gäller uteslutande Bankens tjänster som tillhandahålls Kunder via Självbetjäning.

1.2. Självbetjäningsavtalet anses vara ingått när Kunden godkänt Användarvillkoren. Självbetjäningsavtalet gäller tillsvidare. Ett giltigt Självbetjäningsavtal är en förutsättning för att Banken ska tillhandahålla Tjänster via Självbetjäning.

1.3. Alla frågor som inte regleras av Användarvillkoren ska lösas i enlighet med Tjänsteavtalet och i enlighet med Bankens Integritetspolicy som finns tillgänglig på Bankens webbplats. Självbetjäningsavtalet är underställt lagen i det land där Tjänsten tillhandahålls Kunden.

2. ANVÄNDNING AV SJÄLVBETJÄNING

2.1. Med hjälp av Självbetjäning kan Kunden:

(a) ansöka om kreditprodukter som Banken erbjuder via Självbetjäning

(b) få information om Banken och Bankens produkter som erbjuds via Självbetjäning

(c) ta emot information om Tjänsteavtal som ingåtts via Självbetjäning

(d) uppfylla sina betalningsförpliktelser i samband med Tjänsteavtal

(e) skicka och ta emot meddelanden

(f) utföra andra operationer som fastställs av och tillåts av Banken.

2.2.  För att kunna använda Självbetjäning måste Kunden lämna den information och de handlingar som Banken efterfrågar. Banken förbehåller sig rätten att bestämma till vem och under vilka förutsättningar Tjänsten tillhandahålls.

2.3. För att registrera sig som användare av Självbetjäning ska Kunden verifiera sin identitet elektroniskt på ett sätt som Banken godtar. Banken kan kräva att Kunden identifierar sig på annat sätt som ett villkor för tillhandahållande av Tjänsten.

2.4. Kunden ska använda de identifieringsmetoder som Banken kräver för att börja använda Självbetjäning som en registrerad kund.

2.5. Genom att använda Självbetjäning accepterar Kunden att Banken gör förfrågningar till kreditupplysningsföretag för att bedöma Kundens kreditvärdighet i enlighet med Bankens Integritetspolicy, och att Kunden kommer att få ett krediterbjudande från Banken baserat på bedömningen av Kundens kreditvärdighet.

2.6. Om Banken kräver det måste Kunden bekräfta sina transaktioner relaterade till Tjänsten med en elektronisk signatur som accepteras av Banken.

2.7. Kunden är medveten om att alla operationer som genomförs genom Självbetjäning för Kundens räkning anses giltiga av Banken och kommer att genomföras.

2.8. Vid användning av Självbetjäning är Kunden skyldig att följa Bankens bruksanvisning.

2.9. Banken kan när som helst och utan föregående meddelande ändra Självbetjäningens funktionalitet, utformning eller innehåll. Banken garanterar inte oavbruten funktion hos Självbetjäningen men kommer om möjligt att meddela Kunden större fel och avbrott för underhålls- eller utvecklingsarbete. Banken är inte ansvarig för eventuell skada som uppstår till följd av fel i Självbetjäningens funktioner, eller begränsad möjlighet till användning av dem.

2.10. Kunden ska omedelbart meddela Banken alla väsentliga omständigheter som Banken kan ha ett berättigat intresse av, inklusive följande omständigheter: (a) förändringar av Kundens uppgifter (namn, bostad eller säte, kontaktuppgifter, uppgifter om identitetsdokumentet); (b) störningar i användningen av Självbetjäningen eller tredje parts åtkomst till Kundens Självbetjäningskonto; (c) straffrättsligt eller civilrättsligt förfarande, verkställighetsförfarande eller konkursförfarande som inletts mot Kunden.

3. SÄKERHETSKRAV OCH BEGRÄNSNINGAR

3.1. Kunden får endast använda Självbetjäning personligen och för sin egen räkning. Kunden ansvarar för de operationer som genomförs med Självbetjäning och för säkerheten hos den enhet och den internetanslutning Kunden använder för åtkomst till Självbetjäning.

3.2. Kunden ska göra allt som står i hans/hennes makt för att skydda Lösenorden. Lösenorden får inte antecknas på ett lättförståeligt sätt. Kunden måste förhindra att tredje part använder Lösenorden.

3.3. Om Lösenord går förlorade eller blir stulna, eller om en obehörig tredje part har fått eller kan komma att få kunskap om Lösenorden, ska Kunden omedelbart informera Banken om detta. Om Kunden använder ett digitalt identifieringscertifikat ska certifikatleverantören också informeras om ovannämnda händelse.

3.4. Efter att Banken informerats av Kunden, i enlighet med punkt 3.3, kommer Banken att spärra åtkomsten till Tjänsten tills Lösenorden har ändrats, eller tills Kunden har överlämnat en begäran på ett sätt som godtas av Banken, om att ta bort åtkomstblockeringen till Självbetjäningen.

3.5. Kunden får inte använda Självbetjäningen på ett olagligt sätt eller på ett sätt som kan skada Banken eller en tredje part.

3.6. I motiverade fall kan Banken spärra eller begränsa användningen av Självbetjäning, främst i följande fall: (a) de uppgifter som lämnats av Kunden är felaktiga eller otillräckliga eller Kunden vägrar att överlämna eller uppdatera sina uppgifter; (b) Banken har misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller deltagande i organiserad brottslighet, i förbindelser med Kunden eller en part som är kopplad till Kunden; (c) Kunden har orsakat skada eller risk för skada för Banken eller brutit mot sina övriga avtalsenliga eller lagstadgade skyldigheter gentemot Banken eller betaltjänstleverantören; (d) Banken har beslutat att begränsa användningen av Självbetjäning för kunder med vissa egenskaper; (e) Banken erhåller information om risk för bedrägeri eller missbruk med koppling till Självbetjäning, inklusive om Banken blir medveten om omständigheter av vilka Banken rimligen kan dra slutsatsen att Lösenorden har lämnat Kundens besittning eller att Självbetjäningen utnyttjas av en obehörig person; (f) av skäl som baseras på lagstiftning, Tjänsteavtal eller andra tillämpliga villkor; (g) Banken meddelas om Kundens konkurs eller död; (h) Banken utför underhålls- eller utvecklingsarbeten på Självbetjäningstjänsten.

3.7. Begränsningarna kommer att tas bort inom tre arbetsdagar från det att orsaken till restriktionerna visats sig vara eliminerade på ett sätt som godtas av Banken.

4. ÄNDRING OCH UPPSÄGNING AV SJÄLVBETJÄNINGSAVTALET

4.1. I den mån det inte skulle anses oskäligt gentemot Kunden kan Banken ensidigt ändra Användarvillkoren genom att meddela Kunden detta via Bankens webbplats och via Självbetjäningen minst en månad i förväg. Kunden kan kostnadsfritt säga upp Självbetjäningsavtalet inom denna period om han/hon inte samtycker till ändringarna, annars anses Kunden ha accepterat ändringarna.

4.2. Kunden kan när som helst säga upp Självbetjäningsavtalet, uppsägning ska ske skriftligen.

4.3. Banken kan när som helst säga upp Självbetjäningsavtalet genom att skriftligen meddela Kunden detta minst en månad i förväg. Banken kan säga upp Självbetjäningsavtalet med omedelbar verkan utan föregående meddelande i händelse av någon av de omständigheter som anges i 3.6 a)–f) eller om rätt till uppsägning baseras på andra tillämpliga villkor eller lagstiftning.

4.4. Uppsägning av Självbetjäningsavtalet påverkar inte fullgörandet av parternas rättigheter och skyldigheter som uppstått innan uppsägningen Självbetjäningsavtalet.

5. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

5.1. Banken kan regelbundet verifiera den information som lämnats av Kunden, eller som är känd om Kunden, för att uppfylla sina juridiska skyldigheter, begära ytterligare information från Kunden, regelbundet uppdatera den lämnade informationen samt upprepa identifieringen av personen om så krävs.

5.2. Banken skickar meddelanden till Kunden via post eller via kommunikationsmedel (e-post, telefon), via Självbetjäning eller via Bankens webbplats. Banken förutsätter att de kontaktuppgifter som Kunden lämnar till banken är korrekta. Om Kunden inte meddelar Banken förändringar avseende sina kontaktuppgifter anses alla meddelanden som skickas till Kunden vara levererade om de skickas med hjälp av Kundens senast kända kontaktuppgifter.

5.3. Kunden ska skicka meddelanden till Banken elektroniskt, i pappersform eller på annat överenskommet sätt. Meddelandena ska skickas med hjälp av de kontaktuppgifter som senast publicerats på Bankens webbplats. Om det är motiverat kan Banken begära att meddelanden av juridisk betydelse skickas från Kunden via Bankens Självbetjäning eller från Kundens senast publicerade e-postadress eller i ett format som är elektroniskt signerat för att säkerställa att meddelandet kommer från Kunden.

5.4. Personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (Dataskyddsförordningen) och annan relevant lagstiftning om dataskydd. Principerna för hantering av Kundens data samt Bankens rättigheter och skyldigheter vid hantering av Kundens data (bl.a. överlämnande av personuppgifter till tredje parter) beskrivs i den Integritetspolicy som finns publicerad på Bankens webbplats.

5.5. Eventuell tvist mellan parterna ska så långt det är möjligt lösas genom förhandling. Tvistlösning utanför domstol finns tillgängligt via Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Närmare information finns på myndighetens webbplats www.arn.se. Klagomål/krav kan även lämnas in via EU-plattformen för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/odr. Eventuell tvist som inte kan lösas utanför domstol ska avgöras av behörig domstol. Rekommendationer från en myndighet för tvistlösning utanför domstol begränsar inte en parts rättighet att hänskjuta tvisten till behörig domstol. Tillsyn av Banken utförs av den estniska myndigheten för finansiell tillsyn och reglering (Sakala 4, 15030 Tallinn; www.fi.ee).

Användarvillkoren för Holm Bank AS gäller från och med den 1 juni 2020.