Archives

Categories

 • Inga kategorier

Förhandsinformation inför ansökan om Holm digitalt kreditkort

Holm digitalt kreditkort är ett tillfälligt digitalt MasterCard som kan användas för att betala för varor och tjänster på internet inom den kreditgräns som fastställts av Holm Bank AS (kallas fortsättningsvis Banken). Holm digitalt kreditkort erbjuds av Banken i samarbete med SIA Transact Pro, som är leverantör av betaltjänster.

Nyckelfunktioner hos ett digitalt kreditkort:

 • Du kan enkelt ansöka om ett digitalt kreditkort i Bankens mobilapp eller självbetjäningsmiljö som är tillgänglig på bankens webbplats.
 • Vårt digitala kreditkort kan användas för att betala för varor och tjänster på internet.
 • Du kan använda det digitala kreditkortet för att handla under en period av 7 dagar efter att det utfärdats.
 • Du kommer att erbjudas en maximal kreditgräns som är baserad på din kreditvärdighet. Utgående från den erbjudna gränsen kan du välja en kreditgräns som motsvarar dina personliga behov. Du betalar ränta endast för de köp du gör. Vår kreditprodukt omfattar inga förvaltningsavgifter eller andra månatliga avgifter.
 • När du sluter ett låneavtal kan du välja en återbetalningsperiod på 3, 6, 12 eller 24 månader. När giltighetsperioden på 7 dagar för inköp har löpt ut får du en betalningsplan som är anpassad till den valda återbetalningsperioden och de faktiska beloppen som spenderats med kortet.
 • De månatliga betalningarna understiger aldrig 300 SEK. Vid behov förkortas den valda återbetalningsperioden automatiskt för att de månatliga betalningarna ska nå upp till minimibeloppet.
 • Du kan enkelt genomföra dina avtalade betalningar i Bankens mobilapp eller webbaserade självbetjäningsmiljö i form av vanliga e-betalningar online eller direktdebitering. Du ska använda Trustly Group AB som betalningsmetod för att göra alla avtalsenliga betalningar (återbetalningar, räntor, kostnader) till Banken.

Att använda det digitala kreditkortet medför vissa skyldigheter och risker. Därför rekommenderar vi att du gör dig förtrogen med information och råd innan du ingår ett låneavtal (OBS! Detta är informativt material som inte medför några rättigheter eller ålägger några skyldigheter).

Tänk noga på följande aspekter innan du sluter låneavtal:

 • Bedöm om du behöver ett kreditkort för att köpa varor eller tjänster och om detta är rätt kreditprodukt för dig.
 • Identifiera kostnaderna för att ha tillgång till ett digitala kreditkort och bedöm om du kommer att kunna betala tillbaka krediten upp till den utnyttjade kreditgränsen.
 • Tänk på att olika förändringar som kan uppstå i ditt liv kan försämra din ekonomiska situation och medföra att du kanske inte längre kan betala tillbaka krediten.
 • Läs alla villkor i låneavtalet och gör dig förtrogen med de dokument som nämns i avtalet (främst användningsvillkoren för Bankens självbetjäningsfunktion, användarvillkor för kort som tillhandahålls av Transact Pro, bankens prislista, bankens principer för att bearbeta kunddata samt villkoren från tredjepartsleverantörer (t.ex. Trustly Group AB).
 • Ge alltid korrekt och relevant information om din ekonomiska situation så att vi kan bedöma dina möjligheter för att fullgöra de skyldigheter som följer av avtalen.
 • Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss, och diskutera saken med en familjemedlem eller en rådgivare.

Om du har fattat beslut att ingå ett låneavtal efter att ha fått svar på dina frågor och noggrant övervägt saken, tänk på följande:

Informationsbladet

Innan du sluter låneavtalet, läs formuläret för Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation som du får. Här förklaras villkoren för det aktuella låneavtalet. Informationsformulärets är vanligtvis likartat utformat från olika kreditgivare, vilket underlättar jämförelse av erbjudanden från olika kreditgivare.

Ingående av låneavtal och utnyttjande av kreditgräns

För att använda ett digitalt kreditkort och beviljas en kreditgräns för detta måste du ingå ett låneavtal med Banken och ett kortavtal med betaltjänstleverantören SIA Transact Pro (villkor för användning av kort). Avtalen träder i kraft och kreditgränsen blir tillgänglig efter att avtalen undertecknats och kortet utfärdats. Avtalen ska undertecknas elektroniskt med Bankens mobilapp eller webbaserade självbetjäningsfunktion. Kortavtalet kommer hanteras av Banken på uppdrag av SIA Transact Pro. Banken debiterar ingen avtalad avgift för att hantera avtalen.

Observera att för att ansöka om en kreditgräns och underteckna avtal via Bankens mobilapp eller webbaserade självbetjäningsfunktion måste du också ingå ett avtal om användning av bankens självbetjäningsfunktion genom att acceptera villkoren för Holm Bank online-självbetjäningsmiljöer.

Rätten att säga upp låneavtalet

Du kan säga upp låneavtalet inom 14 dagar genom att överlämna eller skicka ett meddelande om uppsägning till Banken. Tänk på att du inte är skyldig att utnyttja kreditgränsen – låneavtalet upphör utan ytterligare skyldigheter om du inte utnyttjar kreditgränsen inom 7 dagar från att det digitala kreditkortet utfärdats.

Räntan

Du debiteras en månatlig ränta för att utnyttja kreditgränsen. Räntan beräknas dagligen, baserat på det utnyttjade kreditbeloppet. Den fasta räntan som debiteras för låneavtalet anges på framsidan av låneavtalet samt i formuläret Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation. Ränta räknas från den dag ett köpbelopp debiteras från ditt kreditkorts konto fram till den dag då den utnyttjade kreditgränsen till fullo har återbetalats till Banken.

Återbetalning av lån

Månatliga betalningar, som var och en består av huvudbetalning och räntebetalning, ska göras i enlighet med betalningsplanen. Betalningsplanen baseras på principen för annuitetslån, vilket innebär att de månatliga betalningarna vanligtvis är lika stora. Förfallodagen för månatliga betalningar är den 25:e dagen i varje månad. Vårt låneavtal omfattar inga förvaltningsavgifter eller andra månatliga avgifter.

Beloppet för de månatliga betalningarna fastställs efter att giltighetsperioden på 7 dagar för det digitala kreditkortet har löpt ut. Beloppet fastställs i proportion till den valda återbetalningsperioden och det faktiska belopp som hart spenderats med kortet. De månatliga betalningarna understiger aldrig 300 SEK. I sådana fall förkortas den valda återbetalningsperioden automatiskt, och den nya återbetalningsperioden blir 3, 6 eller 12 månader beroende på hur mycket återbetalningsperioden behöver förkortas för att den månatliga betalningen ska nå upp till minimibeloppet.

Du kan enkelt genomföra dina avtalade betalningar i Bankens mobilapp eller webbaserade självbetjäningsmiljö i form av vanliga e-betalningar online eller direktdebitering. Du ska använda Trustly Group AB som betalningsmetod för att göra alla avtalsenliga betalningar (återbetalningar, räntor, kostnader) till Banken. Säkerställ att betalningen når Bankens konto på förfallodagen. Tänk på att under veckoslut och helgdagar kan betalningar mellan banker fördröjas. Information om dina transaktioner på det digitala kreditkortet, din kreditgräns och dina månatliga betalningar finns i bankens mobilapp och webbaserade självbetjäningsmiljö.

Du har rätt att betala tillbaka krediten för tidigare med större betalningar (eller att återbetala krediten i sin helhet). Observera att vi i sådana fall kan vi göra anspråk på en ersättning som uppgår till 0,5–1 % av det återbetalningsbara beloppet.

Annan viktig information relaterad till låneavtalet

Ingen administrationsavgift betalas för det digitala kreditkortet. Ytterligare kostnader som inte regleras i avtalen kan vara definierade i lagen eller i prislistan som publiceras på Bankens webbplats. I den mån det inte är oskäligt mot kunden och under förutsättning att det inte förändrar förutsättningarna för lånet i avsevärd grad förbehåller vi oss rätten att ensidigt ändra villkoren för låneavtalet genom att meddela detta minst 1 månad i förväg.

Vid frågor om vårt digitala kreditkort eller avtal, ring +46852509905 under arbetstid för att tala med våra rådgivare eller skicka ett e-postmeddelande till kundservice@holmbank.se.

Konsekvenser som följer av brott mot låneavtalet

Din primära skyldighet är att göra de avtalsenliga betalningarna i tid i enlighet med betalningsplanen. Vid ekonomiska svårigheter, vänligen kontakta oss omedelbart – vi kommer att försöka hjälpa dig att förebygga problem och hitta en lösning på situationen.

Vid brott mot låneavtalet ska du vara beredd på följande kostnader och olägenheter:

 • Vi har rätt att blockera din kreditgräns eller spärra ditt digitala kreditkort, fullständigt eller för vissa operationer.
 • Om du inte erlägger dina avtalsenliga betalningar i tid kan vi göra anspråk på dröjsmålsränta till den räntesats som anges i låneavtalet.
 • I händelse av en försenad betalning, kommer vi först att skicka en betalningspåminnelse, men om skulden förblir obetald skickar vi ytterligare betalningspåminnelser mot en avgift och kommer också att meddela dröjsmålet till kreditupplysningsföretag. Vid försenad betalning har Banken rätt att debitera dig för betalningspåminnelser, inkassokrav och upprättande av en amorteringsplan med dig. Avgifter och villkor för detta specificeras i lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. (SFS 1981:739)
 • Brott mot avtalet kan avsevärt försämra dina möjligheter att få tillgång till kreditprodukter i framtiden.
 • Vi kan begära förtidsåterbetalning av utestående kredit och fullgörande av alla andra förpliktelser som följer av låneavtalet enligt de villkor som anges i låneavtalet – framför allt om du har långsiktiga eller stora skulder som följer av låneavtalet.
 • Banken kan göra anspråk på ersättning för avgifter hos Kronofogden och rättegångskostnader i enlighet med de belopp och de villkor som fastställs i förordningen om avgifter vid Kronofogdemyndigheten (SFS 1992:1094) och rättegångsbalken (SFS 1942:740).

Möjligheter till tvistlösning

I händelse av tvister mellan oss försöker vi först lösa dem genom förhandlingar. Tvistlösning utanför domstol finns tillgänglig via Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Närmare information finns på myndighetens webbplats www.arn.se. Klagomål/krav kan även överlämnas via EU-plattformen för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/odr. Du kan också väcka talan vid en domstol för att försvara dina rättigheter.

Tillsyn över Banken hanteras av Estlands Finansinspektionen (Sakala 4, 15030 Tallinn, Estland; www.fi.ee) och tillsyn över betaltjänstleverantören SIA Transact Pro hanteras av Lettlands finans- och kapitalmarknadskommissionen (Kunguiela 1, Rīga, LV-1050, Lettland; www.fktk.lv).